Hesperus 1965

/back

Barker H
Buddle W (SAM)
Chittenden G
Collis G
French G (SAM)
Lindsey G (PO)
Sawdy G (SAM)
Smith D
Stabb G
Haw (SAM)